Regulamentul intern de ordine si functionare

 

REGULAMENT INTERN DE ORDINE SI FUNCTIONARE

AL

- ASOCIATIEI TURISTICE GHIZII ROMANIEI-

 

Capitolul I - Dispozitii generale

 

     Art. 1. Regulamentul intern de ordine si functionare (RIOF), completeaza Statutul de înfiintare si functionare al asociatiei Turistice Ghizii Romaniei si stabileste modul lui de aplicare.

      Art. 2.  Regulamentul intern de ordine si functionare, reglementeaza organizarea si desfasurarea activitatii interne in cadrul Asociatiei Turistice Ghizii Romaniei (ATGR).

     Art. 3.  Regulamentul intern de Ordine si functionare  este întocmit de presedintele asociatiei si supus aprobarii membrilor Adunarii Generale.

     Art. 4. Regulamentul intern de Ordine si functionare poate fi modificat în orice moment pe perioada sa de valabilitate, numai cu aprobarea presedintelui, presedintele fiind garantul Statutului de înfiintare si functionare si al Regulamentului intern de Ordine si functionare al asociatiei.

    Art. 6. Valabilitatea prezentului Regulamentul intern de Ordine si functionare începe la data de 06 februarie  2011 .

 

Capitoul II – Inscrierea in Asociatie

 

Art. 1. Inscrierea in Asociatia Turistica Ghizii Romaniei, se va face pe baza unei adeziuni, conform modelului anexat prezentului regulament. Toate persoanele care doresc sa participe la activitatile Asociatiei Turistice Ghizii Romaniei, in calitate de membru,  trebuie sa aiba experienta participarii la cel putin 3 aplicatii practice sau alte 3 activitati organizate de Asociatie.

Taxa de inscriere  in Asociatia Ghizii Romaniei este de 15 Ron si reprezinta, contravaloarea urmatoarelor:

In schimbul acestora, Asociatia va elibera noului membru, chitanta pentru valoarea corespunzatoare bunurilor primite, conform facturilor/bonurilor de achizitie a materialelor enumerate mai sus.

 

Capitolul III – Structura Asociatiei

 

Conform Art. 17 din Statut, Asociatia Turistica Ghizii Romaniei are urmatoarele categorii de membri: membri fondatori, membri de onoare, membri simpatizanti  si membri activi.

Art. 1. Membri fondatori – sunt persoanele care au avut initiativa constituirii acestui club.

Art. 2. Calitatea de membru fondator al Asociatiei Ghizii Romaniei, inceteaza in urmatoarele situatii:

Art. 3. Membru de onoare – orice persoana din tara sau strainatate care s-a distins in promovarea activitatilor din Statutul Asociatiei, precum si sponsorii oficiali.

       Membrul de onoare nu are drept de vot in cadrul Adunarii Generale, iar calitatea lui este aleasa in cadrul sedintei Adunarii Generale.

Art. 4. Membru simpatizant - orice persoana ce va depune spre aprobarea presedintelui, un dosar ce trebuie sa contina urmatoarele documente: fisa de înscriere (adeziune scrisa),  acordul parintilor formulat în scris (pentru persoanele minore).

Art. 5. Drepturile membrului simpatizant:

Art. 6. Îndatoririle membrului simpatizant:

  Membrii simpatizati nu au drept de vot in cadrul Adunarii Generale.

Art.7. Pot dobandi calitatea de membru simpatizant persoanele ce urmeaza cursurile Scolii de Ghizi si au diferite calitati si abilitati. Acestia pot participa si reprezenta ATGR –ul in cadrul CNCTE. Propunerea persoanelor pentru aceasta calitate,  se va face de catre Consiliul Director si se va supune la vot in cadrul Adunarii Generale.

Art. 8. Membru activ – persoana care timp de trei luni a avut calitatea de membru simpatizant si care la sfarsitul perioadei, a depus catre Presedintele Asociatiei o cerere de adeziune, o copie dupa cartea de identitate , acordul parintilor formulat în scris (pentru persoanele minore) si care a achitat taxa de inscriere in vigoare.

Art. 9. Drepturile membrului activ:

Art. 10. Îndatoririle membrului activ:

Art. 11. În urma votului Consiliului Director, exista posibilitatea suspendării calităţii de membru, pe o perioadă determinată (implicit scutirea de la plata cotizaţiei pe toată această perioadă). Acest lucru este posibil atâta timp cât membrul activ respectiv nu activează în cadrul Asociatiei din motive obiective şi nu beneficiază de facilităţile oferite de club.

Art. 12. Calitatea de membru se poate pierde prin demisie scrisa.

Art.13. Calitatea de membru se pierde prin excludere de către Consiliul Director în una din următoarele situaţii:

Art. 14. Calitatea de membru se poate pierde prin retrogradare (trecerea lor la categoria simpatizantilor), de către Consiliul Director, atunci când comit abateri disciplinare sau nu participă la şedinţele  sau acţiunile Asociatiei pe o perioada mai lungă de 6 luni.

Art. 15. Calitatea de membru se poate pierde şi prin neplata cotizaţiei in termen de 3 luni de la data stabilita pentru plata şi refuzul de a o achita în urma înştiinţării.

Art. 16. Nu poate fi membru al Consiliului Director, iar dacă adera pierde această calitate, orice persoana care este membru  în cadrul unei alte organizaţii, dacă organizaţia respectivă are scopuri şi obiective asemănătoare cu cele ale Asociatiei.

Art. 17. În cadrul activitatilor desfasurate de asociatie sau la care asociatia participa, se va respecta ordinea ierarhica a functiilor detinute în cadrul acesteia. Toti participantii au obligatia de a se integra în programul de activitati, contribuind la buna desfasurare a acestora.

Art. 18. Ordinea ierarhica în cadrul actiunilor este:

Art. 19. În timpul actiunilor asociatiei, toti membrii au obligatia de a purta legitimatia ce atesta calitatea de membru.

 


 

Capitolul IV  - Conducerea Asociatiei

 

Art. 1. Conducera Asociatiei este alcatuita din urmatoarele organe:

Art. 2.  Adunarea Generală este formată din totalitatea membrilor cu drept de vot. Principalele atribuţii ale Adunării Generale sunt :

Art. 3.  Conform Art. 15 din Statutul Asociatiei, Consiliul Director este constituit din 3 membrii, numiti de Adunarea Generala pe o perioada de 2 ani, cu posibilitatea realegerii lor pentru mai multe mandate, dar si cu posibilitatea revocarii lor din functie.

Art. 4.  Atribuţiile Consiliului Director

Principalele atribuţii ale Consiliului Director sunt următoarele:

Art. 5.  Întrunirile Consiliului Director

Consiliul Director se reuneşte în şedinţa lunar şi de câte ori este necesară luarea unei hotărâri care ţine de competenţa acestuia.

Art. 6. Atribuţiile Presedintelui

Art. 7.  Atribuţiile Vice-presedintelui

Art. 8.  Atribuţiile Secretarului

Secretarul Asociatiei isi poate delega functia oricarui membru al Consiliului Director sau al Asociatiei, pe o perioada limitata.

In activitatea de organizare a alegerilor , pentru asigurarea transparentei, Secretarul , va beneficia de sprijinul unui numar de cel putin 2 membri ai Asociatiei, propusi de catre Presedinte si Vice-presedinte.

Art. 10.  Cenzorul/ Comisia de cenzori

Conform art. 16 din Statut, cenzorul asigura controlul financiar intern al asociatiei. In situatia in care asociatia va depasi 100 de membrii, controlul financiar intern se va exercita de catre o comisie de cenzori, alesi de Adunarea Generala.

Art. 11. Atributiile Cenzorului/Comisia de cenzori

 

Cap. V. Organizarea sedintelor

 

Art. 1.  Sedintele Adunarii Generale se desfasoara lunar la ora convenita la prima sedinta a semestrului.

Art. 2.  Consiliul Director se reuneşte în şedinţa  lunar şi de câte ori este necesară luarea unei hotărâri care ţine de competenţa acestuia.

Art. 3.  Convocarea sedintelor se face prin grija si raspunderea Secretarului. Convocarea se poate face in scris sau telefonic, cu evidenta stricta a celor anuntati.

Art. 4.  Ordinea de zi a sedintelor se stabileste de catre Presedinte si Secretar. Orice membru poate propune teme de discutie pentru ordinea de zi a viitoarei Adunari Generale cu cel putin 3 (trei) zile inaintea sedintei.

Art. 5.  Sedintele vor fi conduse de catre un membru al Consiliului Director, prin rotatie, fiecare membru avand dreptul la doua sedinte consecutive.

Art. 6.  Prin grija Secretarului, la fiecare sedinta se va intocmi un proces verbal in care vor fi consemnate temele discutate, sinteze ale materialelor dezbatute si ale luarilor de cuvant si deciziilor

luate. Procesul verbal va fi verificat si semnat de catre Presedinte sau de catre inlocuitorul sau, iar deciziile luate vor fi aduse la cunostinta participantilor la sedinta, la incheierea acesteia.

Art. 7.  Procesul verbal va fi inregistrat ca document oficial al organizatiei, responsabilitatea pentru corectitudinea celor consemnate revenind Secretarului si Presedintelui.

Art. 8.  La sedinta pot participa si membrii simpatizanti cu statut de invitati. Cei care vor sa participe la sedinta in aceasta calitate vor fi trecuti pe o lista care va fi intocmita de catre Secretar. Invitatii nu au drept de vot si vor participa la sedinta respectand disciplina impusa de desfasurarea normala a acesteia.

Art. 9. Prezentarea membrilor ATGR la sedintele la care sunt convocati in scris este obligatorie. In cazul in care un membru inregistreaza, nemotivat, trei absente consecutive sau cinci absente pe parcursul unui semestru, va primi un avertisment, iar in cazul realizarii a inca trei absente dupa primirea avertismentului, pierde automat calitatea de membru.

Art. 10.  In cadrul intalnirilor Asociatiei, membrii pot face propuneri cu referire la activitatea si organizarea Asociatiei. Propunerile vor fi consemnate, prin proces-verbal, de secretarul organizatiei urmand ca acestea sa fie dezbatute in Consiliul Director. Consiliul Director hotaraste daca aceste propuneri sunt statutare si aproba aplicarea lor.

Art. 11. Motivarea absentelor se va face in scris, iar secretarul va tine evidenta prezentei si va comunica Consiliului Director. Se considera absente motivate cele pe caz de boala, cele datorate

plecarii din localitate si cele datorate suprapunerii unor cursuri, seminarii sau activitati ale asociatiei cu sedinta.

Art. 12. La fiecare prima sedinta a Consiliului Director dintr-o noua luna, fiecare membru care ocupa functii de coordonator in unul din departamentele asociatiei, va prezenta un raport, care va cuprinde activitatea desfasurata, rezultatele obtinute, persoanele care s-au implicat si programul de lucru pe urmatoarea saptamana.

Art. 13. Lunar, Presedintele va prezenta un raport de activitate pentru luna care a trecut, precum si planul de activitati pentru perioada urmatoare.

Art. 14. Consiliul Director va prezenta un raport de activitate semestrial, la sfarsitul fiecarui semestru.

Art. 15.  In cadrul sedintei CD, modificarile la prezentul RIOF vor fi consemnate, cu numar de ordine, de secretarul organizatiei, si vor capata titlul de “Hotarare” anexate prezentului regulament si vor modifica, dupa caz, Regulamentul Intern de Ordine si Functionare, dupa votul Adunarii Generale.

 

Capitolul VI -  Alegerile. Procesul de votare

 

Art. 1. Alegerile au loc pentru stabilirea componentei Consiliului Director si a altor functii in cadrul Asociatiei. Procesul de votare poate fi declarat valabil numai in cazul in care sunt prezenti cel putin 2/3 din membrii Asociatiei si numai in cadrul sedintelor extraordinare si a Adunarii Generale.

Art. 2. Sesiunea de votare se incheie numai daca se intrunesc ½+1 din totalul de voturi exprimate, pentru una din variantele de candidat propuse.

Art. 3. La cerere, votul poate fi secret.

Art. 4. Dreptul de vot nu poate fi delegat.

Art. 5. Procesul de votare

Daca dupa prima runda nu se satisface art. 2, atunci vor ramane in cursa primii 2 candidati clasati si se trece la o noua runda de vot.

Art 6. Daca nici la cea de-a doua runda nu se intrunesc conditiile de la art. 2, va fi declarat castigator candidatul care a obtinut majoritate simpla.

Art. 7. Orice membru al Asociatiei are dreptul de a nu participa la o votare sau de a participa şi de a se abţine (a nu vota pentru nici unul dintre candidaţii propuşi sau propunerile făcute)

Art. 8.  Schimbarea Regulamentului Intern de Ordine si Functionare

Orice membru al Asociatiei poate prezenta o propunere de schimbare a Regulamentului Intern de Ordine si Functionare si isi poate exprima prin vot opinia despre anumite modificari ale regulamentului.

Art. 9. Schimbarile Regulamentului Intern de Ordine si Functionare  trebuie prezentate membrilor in cadrul unei sedinte de dinainte de AG.

Art. 10. Votarea schimbarii Regulamentului Intern va avea loc numai in cadrul Adunarii Generale.

Art. 11. Propunerea de schimbare a Regulamentului Intern trebuie votata de 2/3 din membrii cu drept de vot prezenti pentru a fi acceptata.

Art. 12. Daca este acceptata propunerea de schimbare a Regulamentului Intern , atunci acesta intra in vigoare din acel moment.

 


 

Cap. VII. Resurse materiale

 

Art. 1. Fondurile asociatiei provin din cotizatii, contributii ale membrilor sau tertelor persoane (fizice sau juridice), finantari obtinute de la Institutiile Statului, sponsorizari ale agentilor economici, din diferite activitati pe care le desfasoara.

Art. 2. Cuantumul cotizatiei lunare stabilit pentru anul 2011 este: 5 lei.

Art. 3. Obligatia platii cotizatiei lunare revine tuturor membrilor activi ai Asociatiei Turistice Ghizii Romaniei. Cotizatiile se vor plati în avans, pe trimestru, pâna in ultima zi din luna anterioara inceperii noului trimestru, urmand ca pentru aceasta sa se primeasca de la trezorier o chitanta cu contravaloarea sumei platite. Membrii activi au ,de asemenea, posibilitatea sa plateasca cotizatia: semestrial sau anual.

Art. 4. Plata cotizatiilor se calculeaza de la data aprobarii cererii de înscriere în asociatie.

Art. 5. Cotizatiile nu se înapoiaza platitorilor sub nici un motiv.

Art. 6. Suma stransa din cotizatii va fi depusa in contul bancar al Asociatiei sau va fi folosita pentru plati diverse, dupa cum dispune Consiliul Director, prioritare fiind cheltuielile pentru imagine – intretinere site, realizare de materiale de promovare, achizitionare de materiale afisabile, etc.

 

Cap. VIII. Baza materiala

 

Art. 1. Prin baza materiala a asociatiei se întelege:

Art. 2. De baza materiala va raspunde presedintele sau secretarul asociatiei. Presedintele poate desemna un membru al asociatiei pentru a raspunde de baza materiala.

Art. 3. Persoanele care întârzie voit predarea materialelor apartinând asociatiei vor primi somatie scrisa, urmata de avertisment scris. Daca în 3 zile de la primirea somatiei, persoana ce o primeste nu preda materialele va fi exclusa din asociatie, supunându-se rigorilor legii.

Art. 4. Inventarierea bazei materiale a asociatiei va fi facuta de presedintele si secretarul asociatiei. Ei au obligatia de a face fise de inventar pentru toate materialele apartinând asociatiei.

Tot presedintelui si secretarului le revine obligatia de a face „Fise de împrumut” fiecarui membru al asociatiei.

 

Capitolul IX -  Departamente in cadrul Asociatiei

 

Art. 1. Datorita activitatilor diferite, in cadrul Asociatiei pot functiona mai multe departamente cu caracter permanent.

Art. 2. Departamentele  care  functioneaza in cadrul ATGR-ului sunt:

In cadrul acestor departamente vor activa membrii  Asociatiei stabiliti in cadrul unei Adunari Generale. Aceste departamente  au atat un  rol de ierarhizare in cadrul Asociatiei cat si  un rol

administrativ. Numarul de membri al unui departament se poate schimba de la caz la caz. Membrii unui departament pot face parte/colabora si din/cu alt departament.

Art. 3. Departamentul de Formare -  trei directii:

Departamentul va fi compus dintr-un numar de membri si un coordonator de departament, stabiliti in cadrul unei Adunari Generale. Acest departament are urmatoarele atributii:

Art. 4. Departamentul  de Proiecte – doua directii:

 si

Departamentul va fi compus dintr-un numar de membri si un coordonator de departament, stabiliti in cadrul unei Adunari Generale. Acest departament are atributii:

Art. 5. Departamentul  Marketing  –  doua directii:

Departamentul va fi compus dintr-un numar de membri si un coordonator de departament, stabiliti in cadrul unei Adunari Generale. Acest departament are rolul:

Art. 6. Departamentul Montaniada - va fi compus dintr-un numar de membri si un coordonator de departament, stabiliti in cadrul unei Adunari Generale. Acest departament are atributii:

Art.7. Departamentul Fundraising- va fi compus dintr-un numar de membri si un coordonator de departament, stabiliti in cadrul unei Adunari Generale. Acest departament are atributii:

Art.8. Departamentul – Team building-uri si tabere - va fi compus dintr-un numar de membri si un coordonator de departament, stabiliti in cadrul unei Adunari Generale.

Acest departament are rolul:

 


 

Capitolul  X-  Contabilitatea Asociatiei

 

Art. 1. Contabilitatea Asociatiei va fi tinuta de un contabil autorizat. Secretarul va colabora cu acesta urmarind in paralel documentatia si activitatea contabila a Asociatiei, urmand sa dea raportul Vicepresedintelui  si Consiliului Director ori de cate ori acestia o vor cere.

Art. 2. Bugetul de venituri si cheltuieli

Bugetul de venituri si cheltuieli este conceput la inceputul fiecarui an de Vicepresedintele  Asociatiei, sub supravegherea si indrumarea Consiliului Director, tinandu-se cont de planul de activitati din anul respectiv.

Art. 3. Toate veniturile se vor inregistra in situatia financiar-contabila a Asociatiei Turistice Ghizii Romaniei, dupa cum urmeaza:

Art. 4. Cheltuielile facute in legatura cu activitatile Asociatiei Turistice Ghizii Romaniei, se vor deconta numai in baza facturilor si bonurilor fiscale (combustibil), in conformitate cu prevederile Codului Fiscal si ale Codului de Procedura Fiscala.

Art. 5. Toate deplasarile, efectuate in vederea participarii la actiuni organizate pe plan national, se vor deconta in limita fondurilor Asociatiei, in baza urmatoarelor documente:

 

Cap. XI - Sanctiuni

 

Art. 1. Membrii Consiliului Director care nu-si platesc cotizatia lunara timp de trei luni consecutive vor fi eliberati din functie, fiind înlocuiti conform Statutului de înfiintare si functionare al asociatiei. Se primeste avertisment scris.

Art. 2. Membrii Consiliului Director care au o frecventa scazuta la sedinte (sub 65% în trei luni) vor fi eliberati din functie, fiind înlocuiti conform Statutului de înfiintare si functionare al asociatiei. Se primeste avertisment scris.

Art. 3. Membrii Consiliului Director care aduc prejudicii imaginii clubului vor fi eliberati din functie, fiind înlocuiti conform Statutului de înfiintare si functionare al asociatiei. Se primeste avertisment scris.

Art. 4. Neplata cotizatiei lunare timp de 3 (trei) luni consecutive atrage dupa sine retragerea legitimatiei si/sau a ecusonului, pierderea dreptului de a împrumuta echipament si materiale din baza asociatiei si pierderea dreptului de a alege si de a fi ales în cadrul acesteia. Se primeste avertisment scris.

Art. 5. Neplata cotizatiei lunare timp de 6 (sase) luni consecutive, atrage dupa sine excluderea din rândul membrilor clubului. Se primeste înstiintare scrisa.

Art. 6. Revenirea în drepturi a restantierilor se va face numai la propunerea presedintelui si dupa aprobarea Consiliului Director.

Art. 7. Prejudicierea imaginii clubului prin:

Art. 8. Cumularea a 2 (doua) avertismente scrise în decursul unui an atrage dupa sine excluderea din rândul membrilor asociatiei. Anularea avertismentelor scrise se face la propunerea presedintelui si se aproba numai de catre Consiliul Director.