Regulamentul intern de ordine si functionare

 

Capitolul IV  - Conducerea Asociatiei

 

Art. 1. Conducera Asociatiei este alcatuita din urmatoarele organe:

 • Adunarea Generală - este cel mai important for decizional al Asociatiei

 • Consiliul Director - Organul de conducere al Asociatiei

 • Cenzorul/Comisia de cenzori - rol de control al Asociatiei

Art. 2.  Adunarea Generală este formată din totalitatea membrilor cu drept de vot. Principalele atribuţii ale Adunării Generale sunt :

 • Stabileste strategia si obiectivele generale ale asociatiei;

 • Aproba bugetul de venituri si cheltuieli si bilantul contabil;

 • Aproba destinatia si repartitia fondurilor;

 • Aproba organizarea clubului;

 • Decide asupra modalitatilor de colaborare cu alte cluburi, societati sau alte institutii, inclusiv sub aspect financiar;

 • Aproba regulamentul intern de ordine si functionare al asociatiei;

 • Alege si revoca membrii Consiliului Director, functile acestora si poate schimba numarul acestui consiliu;

 • Alege si revoca Cenzorul sau dupa caz, membrii comisiei de cenzori;

 • Hotaraste schimbarea sediului si infintarea de filiale sau sectii in cadrul clubului;

 • Hotaraste modificarea actului constitutiv si al statutului, dizolvarea si lichidarea asociatiei, precum si destinatia bunurilor ramase dupa lichidare;

 • Hotareste  persoanele din Scoala de Ghizi care pot sa aiba calitatea de membru simpatizant;

 • Hotaraste asupra oricaror alte probleme ale asociatiei.

Art. 3.  Conform Art. 15 din Statutul Asociatiei, Consiliul Director este constituit din 3 membrii, numiti de Adunarea Generala pe o perioada de 2 ani, cu posibilitatea realegerii lor pentru mai multe mandate, dar si cu posibilitatea revocarii lor din functie.

 • Preşedinte ( presedintele Asociatiei)

 • Vice-presedinte

 • Secretar.

Art. 4.  Atribuţiile Consiliului Director

Principalele atribuţii ale Consiliului Director sunt următoarele:

 • Asigura punerea in executare a hotararilor Adunarii Generale;

 • Organizează şi conduce activitatea Asociatiei in intervalul dintre doua Adunari Generale ;

 • Incheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei ;

 • Aprobă organigrama şi politica de personal a Asociatiei ;

 • Prezintă Adunării Generale un raport de activitate, situaţia financiară pentru anul precedent si un estimat pentru anul urmator al bugetului de venituri si cheltuieli ;

 • Convoacă adunările generale ordinare şi extraordinare şi se îngrijeşte de buna lor desfăşurare ;

 • Aprobă şi monitorizează desfăşurarea unor proiecte şi/sau a unor acţiuni ;

 • La inceputul mandatului se ingrijeste sa reinnoiasca actele Asociatiei, acolo unde se impun modificari;

 • Indeplineste orice alte atributii stabilite de Adunarea Generala.

Art. 5.  Întrunirile Consiliului Director

Consiliul Director se reuneşte în şedinţa lunar şi de câte ori este necesară luarea unei hotărâri care ţine de competenţa acestuia.

Art. 6. Atribuţiile Presedintelui

 • Coordoneaza activitatea Asociatiei si a Consiliului Director ;

 • Reprezintă Asociatia în relaţia cu terţii ;

 • Semnează actele Asociatiei ;

 • Propune bugetul anual de cheltuieli şi îl supune aprobării Consiliului Director ;

 • Poate efectua cheltuieli numai cu acordul Consiliului Director;

 • Indeplineste orice alte atributii ce deriva din natura functiei pe care o detine.

Art. 7.  Atribuţiile Vice-presedintelui

 • Reprezinta Asociatia in lipsa Presedintelui, in relatia cu tertii ;

 • Semnează actele Asociatiei alături de preşedinte ;

 • Poate efectua cheltuieli numai cu acordul Consiliului Director si la ordinul acestuia ;

 • Raspunde de problemele stabilite  de Consiliul Director si prezinta situatia Asociatiei in cadrul sedintelor Consilului Director;

 • Indeplineste orice alte atributii ce deriva din natura functiei pe care o detine;

Art. 8.  Atribuţiile Secretarului

 • Coordoneaza, indruma si controleaza structura administrativa a Asociatiei;

 • Intocmeste procesele verbale ale sedintelor Adunarii Generale si ale Consiliului Director;

 • Organizeaza alegeri in cadrul Adunarii Generale ;

 • Mentine registrul de corespondenta;

 • Urmareste tinerea la zi a evidentelor Asociatiei si se ingrijeste de mentinerea in buna oridine a actelor Asociatiei;

 • Indeplineste orice alte atributii ce deriva din natura functiei pe care o detine.

Secretarul Asociatiei isi poate delega functia oricarui membru al Consiliului Director sau al Asociatiei, pe o perioada limitata.

In activitatea de organizare a alegerilor , pentru asigurarea transparentei, Secretarul , va beneficia de sprijinul unui numar de cel putin 2 membri ai Asociatiei, propusi de catre Presedinte si Vice-presedinte.

Art. 10.  Cenzorul/ Comisia de cenzori

Conform art. 16 din Statut, cenzorul asigura controlul financiar intern al asociatiei. In situatia in care asociatia va depasi 100 de membrii, controlul financiar intern se va exercita de catre o comisie de cenzori, alesi de Adunarea Generala.

Art. 11. Atributiile Cenzorului/Comisia de cenzori

 • verifica modul in care este administrat patrimoniul asociatiei;

 • are datoria de a prezenta Adunării Generale un raport care sa reflecte activitatea financiară a Asociatiei ;

 • Are dreptul de a convoca A.G extraordinară ori de câte ori se depistează nereguli în situaţia financiar-contabilă sau în gestiunea Asociatiei;

 • Poate participa la sedintele Consiliului Director, fara drept de vot;

 • Indeplineste orice alte atributii stabilite de Adunarea Generala.

 

Cap. V. Organizarea sedintelor

 

Art. 1.  Sedintele Adunarii Generale se desfasoara lunar la ora convenita la prima sedinta a semestrului.

Art. 2.  Consiliul Director se reuneşte în şedinţa  lunar şi de câte ori este necesară luarea unei hotărâri care ţine de competenţa acestuia.

Art. 3.  Convocarea sedintelor se face prin grija si raspunderea Secretarului. Convocarea se poate face in scris sau telefonic, cu evidenta stricta a celor anuntati.

Art. 4.  Ordinea de zi a sedintelor se stabileste de catre Presedinte si Secretar. Orice membru poate propune teme de discutie pentru ordinea de zi a viitoarei Adunari Generale cu cel putin 3 (trei) zile inaintea sedintei.

Art. 5.  Sedintele vor fi conduse de catre un membru al Consiliului Director, prin rotatie, fiecare membru avand dreptul la doua sedinte consecutive.

Art. 6.  Prin grija Secretarului, la fiecare sedinta se va intocmi un proces verbal in care vor fi consemnate temele discutate, sinteze ale materialelor dezbatute si ale luarilor de cuvant si deciziilor

luate. Procesul verbal va fi verificat si semnat de catre Presedinte sau de catre inlocuitorul sau, iar deciziile luate vor fi aduse la cunostinta participantilor la sedinta, la incheierea acesteia.

Art. 7.  Procesul verbal va fi inregistrat ca document oficial al organizatiei, responsabilitatea pentru corectitudinea celor consemnate revenind Secretarului si Presedintelui.

Art. 8.  La sedinta pot participa si membrii simpatizanti cu statut de invitati. Cei care vor sa participe la sedinta in aceasta calitate vor fi trecuti pe o lista care va fi intocmita de catre Secretar. Invitatii nu au drept de vot si vor participa la sedinta respectand disciplina impusa de desfasurarea normala a acesteia.

Art. 9. Prezentarea membrilor ATGR la sedintele la care sunt convocati in scris este obligatorie. In cazul in care un membru inregistreaza, nemotivat, trei absente consecutive sau cinci absente pe parcursul unui semestru, va primi un avertisment, iar in cazul realizarii a inca trei absente dupa primirea avertismentului, pierde automat calitatea de membru.

Art. 10.  In cadrul intalnirilor Asociatiei, membrii pot face propuneri cu referire la activitatea si organizarea Asociatiei. Propunerile vor fi consemnate, prin proces-verbal, de secretarul organizatiei urmand ca acestea sa fie dezbatute in Consiliul Director. Consiliul Director hotaraste daca aceste propuneri sunt statutare si aproba aplicarea lor.

Art. 11. Motivarea absentelor se va face in scris, iar secretarul va tine evidenta prezentei si va comunica Consiliului Director. Se considera absente motivate cele pe caz de boala, cele datorate

plecarii din localitate si cele datorate suprapunerii unor cursuri, seminarii sau activitati ale asociatiei cu sedinta.

Art. 12. La fiecare prima sedinta a Consiliului Director dintr-o noua luna, fiecare membru care ocupa functii de coordonator in unul din departamentele asociatiei, va prezenta un raport, care va cuprinde activitatea desfasurata, rezultatele obtinute, persoanele care s-au implicat si programul de lucru pe urmatoarea saptamana.

Art. 13. Lunar, Presedintele va prezenta un raport de activitate pentru luna care a trecut, precum si planul de activitati pentru perioada urmatoare.

Art. 14. Consiliul Director va prezenta un raport de activitate semestrial, la sfarsitul fiecarui semestru.

Art. 15.  In cadrul sedintei CD, modificarile la prezentul RIOF vor fi consemnate, cu numar de ordine, de secretarul organizatiei, si vor capata titlul de “Hotarare” anexate prezentului regulament si vor modifica, dupa caz, Regulamentul Intern de Ordine si Functionare, dupa votul Adunarii Generale.

 

Capitolul VI -  Alegerile. Procesul de votare

 

Art. 1. Alegerile au loc pentru stabilirea componentei Consiliului Director si a altor functii in cadrul Asociatiei. Procesul de votare poate fi declarat valabil numai in cazul in care sunt prezenti cel putin 2/3 din membrii Asociatiei si numai in cadrul sedintelor extraordinare si a Adunarii Generale.

Art. 2. Sesiunea de votare se incheie numai daca se intrunesc ½+1 din totalul de voturi exprimate, pentru una din variantele de candidat propuse.

Art. 3. La cerere, votul poate fi secret.

Art. 4. Dreptul de vot nu poate fi delegat.

Art. 5. Procesul de votare

Daca dupa prima runda nu se satisface art. 2, atunci vor ramane in cursa primii 2 candidati clasati si se trece la o noua runda de vot.

Art 6. Daca nici la cea de-a doua runda nu se intrunesc conditiile de la art. 2, va fi declarat castigator candidatul care a obtinut majoritate simpla.

Art. 7. Orice membru al Asociatiei are dreptul de a nu participa la o votare sau de a participa şi de a se abţine (a nu vota pentru nici unul dintre candidaţii propuşi sau propunerile făcute)

Art. 8.  Schimbarea Regulamentului Intern de Ordine si Functionare

Orice membru al Asociatiei poate prezenta o propunere de schimbare a Regulamentului Intern de Ordine si Functionare si isi poate exprima prin vot opinia despre anumite modificari ale regulamentului.

Art. 9. Schimbarile Regulamentului Intern de Ordine si Functionare  trebuie prezentate membrilor in cadrul unei sedinte de dinainte de AG.

Art. 10. Votarea schimbarii Regulamentului Intern va avea loc numai in cadrul Adunarii Generale.

Art. 11. Propunerea de schimbare a Regulamentului Intern trebuie votata de 2/3 din membrii cu drept de vot prezenti pentru a fi acceptata.

Art. 12. Daca este acceptata propunerea de schimbare a Regulamentului Intern , atunci acesta intra in vigoare din acel moment.

 


FacebookTwitterYoutubeShare on Google+

Contul tau

Autentificare membru:

Evenimente

Niciun eveniment viitor!

Newsletter

Introdu numele, adresa ta de e-mail si selecteaza una sau mai multe grupe pentru a fi tinut la curent cu ultimele noutati!
captcha 

Built with HTML5 and CSS3 Copyright © 2013 Asociata Turistica Ghizii Romaniei